wypadek samochodowy

Jak udokumentować wypadek, aby otrzymać odszkodowanie?

Dość często zdarza się, że ulegamy jakiemuś wypadkowi i nieświadomie pozbawiamy się dowodów, które pozwoliłyby nam udokumentować zaistniałą sytuację. Co zrobić, aby ułatwić sobie uzyskanie należnego nam odszkodowania? Jak zachować się na miejscu wypadku drogowego? Ten artykuł wskazuje podstawowe działania, jakie powinniśmy podjąć.

Krok 1 – zadbaj o siebie

Jeśli ulegliśmy wypadkowi, to w pierwszej kolejności powinniśmy wezwać pomoc medyczną, jeśli nasz stan zdrowia tego wymaga. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie zrobić tego samodzielnie, poprośmy o pomoc świadka zdarzenia bądź osobę znajdującą się w pobliżu. Od początku zbierajmy dokumentację medyczną dotyczącą leczenia, zarówno ze szpitala, jak i późniejszą dokumentację od lekarzy specjalistów. Jeżeli nasz stan zdrowia nie wymagał przewiezienia do szpitala, ale odnieśliśmy lżejsze obrażenia, to powinniśmy udać się do lekarza i zrobić obdukcję.

Krok 2 – powiadom odpowiednie służby

W przypadku wypadków drogowych, należy wezwać policję, która przeprowadzi oględziny, zabezpieczy ślady i sporządzi szkic miejsca wypadku. Jeżeli ulegliśmy wypadkowi w innych okolicznościach, to w zależności od sytuacji również wskazane jest wezwanie policji lub straży miejskiej. Służby sporządzą odpowiednią notatkę, która posłuży za materiał dowodowy na dalszym etapie sprawy.

Krok 3 – zbieraj dowody

Niezależnie od rodzaju wypadku, któremu ulegliśmy, powinniśmy postarać się o jak najlepsze udokumentowanie samego zdarzenia i jego następstw. Jeśli wypadek widziały inne osoby, oznacza to, że mamy świadków, którzy potwierdzą zdarzenie, dlatego w miarę możliwości powinniśmy zebrać ich dane. Osoby te mogą być później na nasz wniosek być przesłuchane w postępowaniu przed sądem. Jeżeli mamy taka możliwość, to powinniśmy też wykonać zdjęcia miejsca wypadku, które również będziemy mogli wykorzystać na dalszym etapie postępowania. Jeżeli na miejsce przyjechała policja lub inne służby, należy także uzyskać od nich odpis dokumentów sporządzonych na miejscu zdarzenia. Należy także zbierać wszystkie dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w związku z wypadkiem oraz pełną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań etc.). Należy pamiętać, że skrupulatne zgromadzenie pełnej dokumentacji ułatwi nam późniejsze prowadzenie sprawy odszkodowawczej.

Jakie przysługują nam roszczenia?

W zależności od skutków wypadku, a w szczególności doznanych przez nas obrażeń i poniesionej szkody majątkowej, przysługują nam różne roszczenia. W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty, a co za tym idzie, zobowiązany do jego zapłaty powinien z góry wyłożyć sumę potrzebną na koszty naszego leczenia i rehabilitacji. Celem odszkodowania jest także umożliwienie osobie poszkodowanej powrotu do życia zawodowego. Jeżeli na skutek wypadku poszkodowany stał się inwalidą, to odszkodowanie obejmuje także koszty przekwalifikowania zawodowego. Jeżeli w wyniku wypadku uszkodzone lub zniszczone zostało nasze mienie, to należy nam się oczywiście z tego tytułu odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową.

Kiedy mamy prawo do zadośćuczynienia?

Zgodnie z art. 445 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia przysługuje nam ponadto zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Wysokość tego zadośćuczynienia zależy od kilku czynników, w szczególności od rozmiaru cierpień fizycznych i psychicznych będących skutkiem wypadku. Często oprócz typowo fizycznych urazów związanych z wypadkiem, osoby poszkodowane borykają się także z urazem psychicznym, będącym konsekwencją zdarzenia. W takich sytuacjach, w zależności od indywidualnych potrzeb, warto skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry i dokładnie udokumentować przebieg leczenia.

A kiedy możemy domagać się renty?

Zgodnie z art. 444 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego, renty możemy żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody, jeżeli na skutek wypadku utraciliśmy całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się nasze potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Jeżeli w momencie wydania przez sąd wyroku nie da się dokładnie ustalić wysokości szkody, to osobie poszkodowanej może być przyznana renta tymczasowa.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Roszczenia odszkodowawcze należy kierować do podmiotu (osoby lub instytucji), który swym działaniem lub zaniechaniem wyrządził nam szkodę. W przypadku wypadków drogowych będzie to więc osoba, która ponosi winę za ten wypadek. Najczęściej więc roszczenia z tego tytułu kierować będziemy do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. W przypadku innych szkód, roszczenia będziemy z reguły kierować bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich powstanie lub do zakładów ubezpieczeń, jeżeli sprawcy mieli zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ugoda czy pozew?

Osoby poszkodowane nie muszą od razu kierować sprawy do sądu, możemy zacząć od próby załatwienia sprawy polubownie. Musimy tylko zdecydować, czy działamy samodzielnie, czy chcemy skorzystać z usług adwokata od odszkodowań. Jeśli ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty lub przyzna zbyt małą kwotę, to wówczas pozostaje skierować sprawę na drogę sądową. Dobrze jest w takim przypadku skorzystać z usług profesjonalisty, który oceni nasze roszczenie i doradzi, czy warto iść do sądu.

Artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje, wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej zapraszam do kontaktu.

Adwokat Marcin Oźminkowski

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *