Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od użytkowników korzystających ze strony ozminkowski.pl („Strona”). Korzystanie ze Strony jest tożsame z wyrażeniem przez użytkowników zgody na zasady i warunki opisane w poniższej Polityce Prywatności. Aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Oźminkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Marcin Oźminkowski, Libelta 12/1, 61-706 Poznań, NIP 7831279528, REGON 630834430, tel./fax: +48 61 853 31 86, e-mail: kancelaria@ozminkowski.pl („Kancelaria”).
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Formularz Kontaktowy na Stronie

 1. Podawane przez Państwa w formularzu kontaktowym dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. W formularzu kontaktowym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz tematu i treści wiadomości. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli udzielić Państwu odpowiedzi.
 3. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek informacyjny – art. 13 RODO

 1. Wszelkie dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia pomocy prawnej, w tym występowania w imieniu klientów przed sądami i urzędami, udzielania porad prawnych, sporządzania dokumentów prawnych, a także wykonywania umów z klientami, podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz w archiwizowania.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem, ponieważ spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy [art. 6 ust 1 lit b) RODO], lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w związku z wymogami określonymi przez odrębne przepisy [art. 6 ust 1 lit c) RODO],
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej [art. 6 ust 1 lit d) RODO],
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią takich jak dochodzenie roszczeń  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 1. Odbiorcami danych osobowych są sądy, urzędy, strony, uczestnicy postępowań lub czynności prawnych, pełnomocnicy lub reprezentanci stron, a także inne osoby biorące udział w postępowaniach lub czynnościach prawnych, w tym notariusze, biegli rzeczoznawcy, dostawcy usług internetowych i hostingowych dla Kancelarii, zewnętrze biuro księgowe Kancelarii oraz współpracownicy i pracownicy Kancelarii.
 2. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia świadczenia usług przez Kancelarię, a następnie do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Kancelarii. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres nie krótszy niż wskazany w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a nadto do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kancelaria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.
 5. Podanie danych osobowych Kancelarii jest dobrowolne ale konieczne w celu wykonania usługi prawnej. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usługi prawnej.
 6. Kancelaria pozyskuje dane osobowe również z publicznie dostępnych rejestrów.

Powierzenie danych osobowych

Powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotami świadczącymi usługi dla Kancelarii, w szczególności takie jak prowadzenie księgowości, hostingu i administracji serwerami.

Dodatkowe informacje o plikach cookies:

Strona korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies służą do zbierania informacji statystycznej o liczbie wizyt, godzinie i czasie wizyty. Pliki cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników. Użytkownicy mogą nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na ich urządzeniach końcowych. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez ich dostawców. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.