Władza rodzicielska Poznań

Zgodnie z literą prawa władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W niektórych sytuacjach, z uwagi na dobro dziecka, może jednak podlegać ograniczeniu, zawieszeniu lub nawet całkowitemu pozbawieniu, co rozstrzyga sąd opiekuńczy. Ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, zwłaszcza w obliczu toczącego się pomiędzy rodzicami konfliktu, zawsze wywołuje olbrzymie emocje. To moment, w którym ważą się losy dziecka, dlatego procesy związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej mają bardzo złożony, wielowątkowy charakter. Aby uniknąć niekorzystnego obrotu sprawy, warto powierzyć ją doświadczonemu adwokatowi, wykazującemu odpowiednie podejście do egzekwowania tego rodzaju uprawnień. 

Adwokat Marcin Oźminkowski z Poznania specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym, oferując kompleksową pomoc oraz profesjonalne wsparcie w postępowaniach związanych z władzą rodzicielską. Powierzając prowadzenie sprawy naszej Kancelarii, mają Państwo pewność, że znajduje się ona w rękach profesjonalistów. 

Zapewniamy fachową pomoc prawną w sprawach o:

 • powierzenie władzy rodzicielskiej,

 • ograniczenie sprawowania opieki nad dzieckiem,

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej,

 • przywrócenie sprawowania opieki nad dzieckiem.

Co oznacza władza rodzicielska?

Władzę rodzicielską w Polsce regulują przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 95 tego Kodeksu:

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Rodzice w imieniu swoich małoletnich dzieci występują jako przedstawiciele ustawowi. Mają obowiązek troszczyć się o ich fizyczny i duchowy rozwój, wykonując władzę rodzicielską tak, jak wymaga tego dobro dzieci i interes społeczny. Rodzicom zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec swojego potomstwa. Dzieci będące pod władzą rodzicielską zobowiązane są do posłuszeństwa wobec swoich opiekunów, a w sprawach, w przypadku których mogą samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinny wysłuchać ich opinii oraz zaleceń. Podobnie jest w przypadku opiekunów, którzy podejmują ważne decyzje w sprawach dotyczących osoby lub majątku potomstwa - jeżeli rozwój umysłowy, stopień dojrzałości i stan zdrowia dziecka na to pozwalają, rodzice powinny wysłuchać go i uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. 

Jeśli potomstwo pozostaje pod opieką obojga rodziców, władza rodzicielska sprawowana jest przez nich równolegle. O istotnych sprawach dziecka opiekunowie rozstrzygają więc wspólnie. W momencie, w którym nie są w stanie dojść do porozumienia w ramach wspólnego planu wychowawczego, sprawą musi zająć się sąd opiekuńczy. W takich sytuacjach niezbędne okaże się wsparcie profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Jeżeli poszukują Państwo doświadczonego adwokata w Poznaniu, prowadzącego sprawy o władzę rodzicielską, zapraszamy do kontaktu. 

Kiedy wygasa władza rodzicielska?

Władza rodzicielska nabywana jest z momentem urodzenia dziecka, a wygasa wtedy, kiedy osiąga ono pełnoletniość (wyjątkiem są sytuacje, w których dziecko wstąpi w związek małżeński jeszcze przed uzyskaniem pełnoletniości). 

Co oznacza zawieszenie władzy rodzicielskiej?

W przypadku, gdy istnieje przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może orzec o jej zawieszeniu. Rodzice nie zostają wprawdzie pozbawieni władzy rodzicielskiej, ale nie mogą jej wykonywać. Przemijającymi przeszkodami mogą być między innymi:

 • choroba,

 • długotrwały wyjazd za granicę,

 • krótkotrwały pobyt w zakładzie karnym (w przypadku długotrwałego pobytu rodzica w więzieniu sąd może wydać orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej).

Zawieszenie władzy rodzicielskiej może zostać uchylone wtedy, kiedy jego przyczyna ustanie. Warto jednak pamiętać o tym, że samo ustanie przyczyny nie powoduje przywrócenia władzy rodzicielskiej - jest to możliwe dopiero po wydaniu orzeczenia o uchyleniu zawieszenia. Istnieje możliwość przywrócenia pełnej lub częściowej władzy rodzicielskiej (zarówno po jej uprzednim zawieszeniu lub ograniczeniu). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich. 

Kiedy władza rodzicielska może zostać ograniczona? 

Gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej. Do sytuacji takiej może dojść w wyniku następujących przyczyn:

 • trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej,

 • nadużywanie władzy rodzicielskiej,

 • poważne zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich względem potomstwa. 

Pierwsza przyczyna wcale nie musi oznaczać winy rodziców, dwie następne z kolei stanowią jej częściowe lub pełne następstwo. 

Co oznacza ograniczona władza rodzicielska?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może oznaczać w szczególności:

 • zobowiązanie sprawujących władzę rodzicielską opiekunów oraz dziecka do określonego postępowania, zwłaszcza z asystentem rodziny, skierowanie dziecka do placówki wsparcia dziennego, skierowanie rodziców do placówki lub specjalisty od terapii rodzinnej;

 • dokładne określenie czynności, których nie mogą wykonywać rodzice bez zezwolenia sądu lub poddanie opiekunów innym ograniczeniom;

 • wyznaczenie stałego nadzoru kuratora sądowego;

 • skierowanie dziecka do organizacji lub instytucji zajmującej się przygotowaniem zawodowym;

 • skierowanie małoletniego do placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi;

 • zarządzenie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej placówce zastępczej;

 • powierzenie zarządu majątkiem dziecka ustanowionemu w tym celu kuratorowi. 

Kiedy sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej?

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej w następujących sytuacjach:

 • wykonywanie władzy rodzicielskiej uniemożliwia trwała przeszkoda,

 • ojciec lub matka nadużywa władzy rodzicielskiej,

 • obowiązki względem dziecka są rażąco zaniedbywane przez ojca lub matkę (dotyczy to m.in. obowiązku nauki czy obowiązku szkolnego),

 • ojciec lub matka trwale nie interesuje się potomstwem.

Zgodnie z przepisami prawa władza rodzicielska nie może być sprawowana w przypadku ubezwłasnowolnienia ojca lub matki. 

Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu prowadzi sprawy zarówno o zawieszenie, ograniczenie, jak i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

Władza rodzicielska - adwokat Poznań

Adwokat Marcin Oźminkowski zapewnia profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z władzą rodzicielską. Mamy świadomość tego, jak ważne w przypadku tego rodzaju postępowań są czas oraz szybkość działania. W trosce o dobro naszych klientów oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przygotowywania wszelkich pism i wniosków, a także profesjonalnego reprezentowania przed sądem oraz podczas negocjacji pomiędzy rodzicami. 

Jeżeli poszukują Państwo doświadczonego adwokata z Poznania, specjalizującego się w prowadzeniu spraw z zakresu władzy rodzicielskiej, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią.