Usługi dla klientów indywidualnych

Zapewniamy naszym klientom wszechstronną pomoc prawną we wszelkich sprawach począwszy od prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, poprzez prawo karne i prawo pracy, aż do prawa administracyjnego. Prowadzimy naszym klientom sprawy sądowe przed wszystkimi instancjami sądowymi włącznie z Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentujemy także klientów w sporach z urzędami w postępowaniu administracyjnym. Bronimy naszych klientów w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia. Pomagamy uzyskać odszkodowania, wyegzekwować zaległe płatności, a także uzyskać dogodne warunki spłaty długów. Działamy kompleksowo, co oznacza, że prowadzimy sprawy naszych klientów od samego początku do końca, począwszy od negocjacji polubownych, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto udzielamy klientom porad prawnych, przygotowujemy umowy, pozwy i inne pisma prawnicze, doradzamy przy negocjowaniu umów oraz pomagamy w mediacjach i polubownym rozwiązywaniu sporów. Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnych spraw, pozwala nam oferować naszym klientom usługi o najwyższej jakości. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z kancelarią.

podpis

Zakres Usług

książki

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę należności
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • darowizny, umowy spółek
 • przygotowywanie pozwów i pism procesowych
 • umowy i opinie prawne
 • apelacje, zażalenia i skargi kasacyjne
 • prowadzenie negocjacji pozasądowych
kodeks karny

Prawo karne

 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych
 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • sprawy o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie
rodzina

Prawo rodzinne

 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separację
 • sprawy o podział majątku i inne sprawy majątkowe
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o władzę rodzicielską
 • sprawy o kontakty z dziećmi
 • sprawy o przysposobienie
prawo

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o zabezpieczenie spadku
 • sprawy o dział spadku i inne sprawy spadkowe
 • sprawy o zachowek
 • testament i wydziedziczenie
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • zrzeczenie się dziedziczenia i uznanie za niegodnego
młotek sędziowski z wagą

Odszkodowania

 • odszkodowania związane z wypadkami drogowymi
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem
 • odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez organy władzy publicznej
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń
 • inne sprawy odszkodowawcze
podpis dokumentu

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji pracodawców
 • sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie oraz sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o wynagrodzenie, godziny nadliczbowe i diety
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach emerytalnych i rentowych
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego
budynki

Obsługa prawna nieruchomości

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej
 • testament i wydziedziczenie
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • sprawy o eksmisję i zapłatę czynszu
książka

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzje środowiskowe
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • prowadzenie spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
młotek sędziowski zdjęcie

Postępowanie egzekucyjne

 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • sprawy o wynagrodzenie, godziny nadliczbowe i diety
 • skargi na czynności komornika
 • powództwa przeciwegzekucyjne