Rozwód Poznań

Sprawy rozwodowe, z uwagi na bardzo prywatny i silny emocjonalnie charakter, są zwykle bardzo złożone. Towarzyszą im bardzo często dodatkowe kwestie, takie jak orzeczenie winy za rozpad małżeństwa, przyznanie władzy rodzicielskiej czy podział majątku. Profesjonalne wsparcie prawne w sprawach rozwodowych jest niezwykle ważne – pomaga przejść przez ten mało przyjemny proces znacznie szybciej i korzystniej dla obu stron postępowania.

Adwokat Marcin Oźminkowski z Poznania specjalizuje się w prawie rodzinnym, oferując profesjonalne wsparcie w sprawach rozwodowych. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną – od wstępnej konsultacji i rzetelnej oceny sytuacji, przez skuteczne mediacje pomiędzy małżonkami, aż po przygotowywanie niezbędnych pism procesowych i reprezentację klienta w postępowaniu sądowym.

Sprawy o rozwód – profesjonalne wsparcie adwokata

Z uwagi na osobisty i bardzo emocjonalny charakter, sprawy rozwodowe, poza wiedzą, doświadczeniem i znajomością prawa, wymagają odpowiedniego podejścia, zrozumienia i dyskrecji. W naszej Kancelarii Adwokackiej szczególną wagę przywiązujemy do tych właśnie aspektów.

Nasza kompleksowa pomoc prawna obejmuje:

 • profesjonalne konsultacje przedprocesowe,
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym, na wszystkich etapach sprawy,
 • udział w mediacjach i negocjacjach,
 • fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

Prawo rozwodowe

Zgodnie z art. 56 k.r.o. podstawową przesłankę rozwodu stanowi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Sąd może zatem orzec rozwód, jeśli pomiędzy małżonkami ustała więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa. Istnieją także negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub jeśli z innych względów orzeczenie to mogłoby być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd może orzec, że:

 • winni są oboje małżonkowie,
 • winny jest jeden z małżonków,
 • lub udziela rozwodu bez orzekania o winie małżonków.

Sprawy rozwodowe – żądania pozwu

Wszczęcie postępowania rozwodowego jest możliwe po złożeniu pozwu, w którym powód powinien precyzyjnie określić swoje żądania. Do najczęściej składanych wniosków zalicza się:

 • orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka,
 • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej (pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom lub powierzenie jej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, a w skrajnych przypadkach pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców)
 • orzeczenie o kontaktach dzieci z drugim rodzicem,
 • orzeczenie o miejscu zamieszkania małoletnich dzieci,
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania.

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy należy złożyć w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Można go złożyć osobiście lub wysłać pocztą w 2 egzemplarzach. W pozwie należy zawrzeć uzasadnienie, wskazując również datę ustania pożycia małżeńskiego. Ważne jest także powołanie dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy: dokumentów, zeznań świadków czy opinii biegłych.

Ile trwa rozwód?

Długość sprawy rozwodowej zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • poziom skłócenia małżonków,
 • stopień skomplikowania sprawy,
 • konflikt o dzieci,
 • zakres postępowania dowodowego,
 • wnioski zgłaszane przez strony postępowania,
 • terminy rozpraw.

Jeżeli małżonkowie wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, postępowanie może zakończyć się już na pierwszej rozprawie.

Rozwód a separacja

Rozwód prowadzi do ostatecznego rozwiązania małżeństwa. Separacja natomiast oznacza, że małżonkowie w czasie jej trwania nie mogą zawrzeć innego związku małżeńskiego, ale sąd może ją znieść, powodując tym samym ustanie jej skutków. Orzeczenie separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu, skutkuje ustaniem wspólnoty majątkowej. Sąd decyduje w niej również o władzy rodzicielskiej i alimentach. Małżonkowie pozostający w separacji nie dziedziczą po sobie spadku w przypadku śmierci jednego z nich.

Ile kosztuje rozwód?

Koszt prowadzenia sprawy rozwodowej obejmuje opłatę sądową od pozwu (ewentualnie dodatkowe koszty sądowe w toku procesu np. koszty opinii biegłych) oraz wynagrodzenie adwokata. Opłata sądowa wynosi 600 złotych i uiszcza ją osoba wnosząca pozew, chyba że korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych. W przypadku gdy strony zgadzają się na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi połowę uiszczonej opłaty (300 zł), a strona pozwana zwraca na rzecz powoda 150 zł. W przypadku rozwodu z winy jednej ze stron, wszystkie koszty procesu ponosi małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Jeżeli w postępowaniu o rozwód stronę reprezentuje adwokat, należy uiścić dodatkową opłatę skarbową w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Wynagrodzenie dla adwokata jest ustalane indywidualnie z klientem.

Rozwód – adwokat Poznań

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje fachowe wsparcie prawne w sprawach rozwodowych. Pomożemy Państwu sprawnie przejść przez całe postępowanie, uzyskując możliwie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. Ustalimy plan działania, znajdziemy optymalne rozwiązanie i zadbamy o to, aby zakończyć sprawę szybko, dyskretnie i jak najmniej uciążliwie.

Jeżeli szukają Państwo doświadczonego adwokata w Poznaniu, specjalizującego się w sprawach o rozwód, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią.